Allmänna villkor

GDPR – Hantering av personuppgifter

Här beskrivs hur TA Utbildning AB i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ”GDPR” behandlar personuppgifter.

TA Utbildning AB är ett företag som utför utbildningar och konsulttjänster inom främst arbetsmiljö och säkerhet. Vid tillhandahållande av dessa tjänster kan TA Utbildning komma att behandla personuppgifter om dig. För att följa lagstiftningen innebär det bland annat:

 • Att vi tydligt informerar om när personuppgifter behandlas och lagras.
 • Att vi informerar om på vilken grund vi lagrar uppgifterna och hur länge de sparas
 • Att vi upplyser om personuppgifterna behöver hanteras av någon annan part som exempelvis TYA eller Brandskyddsföreningen
 • Att vi inte använder insamlade personuppgifter för något annat ändamål än vad Att uppgifterna raderas när de inte längre behövs.
 • Att vi är lyhörda för förfrågningar och önskemål angående lagrade personuppgifter.

TA Utbildning är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Så här sker personuppgiftsbehandlingen.

Inskrivning av kursdeltagare på utbildningar

På alla våra utbildningar får varje kursdeltagare fylla i en inskrivningslapp.

Personuppgifter som hanteras är: namn, e-post, telefonnummer, personnummer.

Grunden för behandlingen:

 • För att kunna fakturera kunden och slutföra uppdraget
 • För att kunna utfärda utbildningsbevis
 • För att kunna utfärda ersättningsintyg till deltagare som har tappat bort sina

På vissa utbildningar sker även registrering hos tredje part.

Vi lagrar alla dessa uppgifter tillsvidare.

Bokning av kursdeltagare

Du som kund kan fylla i personuppgifter vid webbokning.

Personuppgifter som hanteras är: namn, e-post och mobilnummer.

Grunden för behandlingen:

 • För att kunna stämma av bokningar i klassrummet
 • För att kunna skicka ut bekräftelse till kursdeltagare
 • För att kunna skicka ut påminnelse via sms.

Inkommande E-post

E-post som skickas till företaget lagras tillsvidare.

Grunden för behandlingen:

 • Bedriva verksamhet

E-post tas bort efter 12 månader.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som TA Utbildning utför angående dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du kan be om att få dina uppgifter raderade.

Kontakta oss på:

info@ta-utbildning.se
010- 33 00 600

Avbokningsvillkor

Vill du avboka en eller flera platser så skall detta göras senast 7 arbetsdagar innan kursens start. Infinner sig inte anmäld deltagare vid kursens start kommer en avgift att debiteras på 50% av kursavgiften. Undantag kan göras t.ex. vid akut sjukdom.

Inställd utbildning

Vi förebehåller oss rätten att 5 arbetsdagar innan kursens start ställa in eller senarelägga den om deltagarantalet blir för lågt. Skulle instruktören akut insjukna och en behörig ersättare inte finns att tillgå kommer kursen att senareläggas.