Frågor & svar – FAQ

Är det lag på att jag måste vara utbildad?

Arbetsmiljölagstiftning

Ja när man arbetar finns det lagar och regler som ställer krav på utbildning.

Grunden finns i Arbetsmiljölagen. I kaptitel 3 § 3 står det att arbetsgivaren skall se till att de som arbetar har den utbildning som behövs. Om en person arbetar med grävmaskiner skall han eller hon ha en tillräckligt bra utbildning för att göra detta på ett säkert och bra sätt. Ansvaret ligger hos arbetsgivaren.

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att företag och organisationer följer gällande lagar och regler. Arbetsmiljöverket har även uppdraget att förtydliga Arbetsmijölagen genom sina föreskrifter. Det finns totalt ca 80 föreskrifter och vissa av dessa förtydligar kraven på utbildningar och utbildningsbevis. Här är några av dessa föreskrifter:

Arbetsmiljöverket definierar en lyftanordning som en anordning används för att höja eller sänka en last. Det betyder att kraven gäller på bland annat:

 • Liftar (mobila arbetsplattformar)
 • Traverser
 • Hjullastare
 • Grävmaskiner
 • Teleskoptruckar.
 • Kranar

På alla dessa maskiner krävs det utbildning och dokumenterade kunskaper teoretiskt och praktiskt.

Enkelt kan man säga att man som arbetstagare inte får använda någon farlig maskin eller utrustning utan att först få utbildning.

Vilka utbildningar måste man repetera?

Hur ofta de olika utbildningarna måste repeteras är en svår fråga som vi ofta får till oss. Svaret beror lite på och i de flesta fall ligger ansvaret för detta hos arbetsgivaren. Vi måste börja med att titta på regelverket.

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar att arbetstagarna får utbildning och information om risker. Det står i Arbetsmiljölagen. Det står även att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Arbetsgivaren måste alltså bedöma sin personals kompetens hela tiden. Om en person har en utbildning som är flera år måste arbetsgivaren bedöma om den är ok eller inte. Det är ett arbetsgivaransvar.

Arbetsmiljöverket har även många föreskrifter som förtydligar krav på utbildning. Här är några exempel:

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete står det att alla arbetsgivare måste regelbundet undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. Allvarliga risker måste åtgärdas.

Det finns andra aktörer som kan ställa krav på utbildningar och repetition.

För nedanstående utbildningar gäller följande:

 • Arbete på väg – nivå 1: 15 månader (Trafikverket)
 • Arbete på väg – nivå 2: 5 år (Trafikverket)
 • Arbete på väg – nivå 3a: 5 år (Trafikverket)
 • Heta Arbeten: 5 år. (Brandskyddsföreningen)
 • Liftutbildning: 5 år (Liftutbildningsrådet, SS-ISO 18878:2013)

Arbetsmiljöverkets har följande allmänna råd gällande motorsågar och truckar. :

 • Motorsågar: Lämpligt att proven görs om efter 5 år
 • Truckar: ”Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler”

 

Får man åka med som en ”passagerare” i en liftkorg utan utbildning?

Nej det får man inte! Arbetsmiljöverket kräver att alla som använder liftar har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. En person som åker med använder liften även om han eller hon inte manövrerar den. Vilket typ av utbildning personen som bara åker med skall ha bestämmer arbetsgivaren. Den behöver inte vara lika omfattande som en liftutbildning på 8 timmar.

Några saker som en person som åker med bör kunna är:

 • Nödsänkning
 • Riskbedömningar
 • Liftens begränsningar
 • Skyltar och märkning
 • Arbetsmiljöregler.

Vi rekommenderar att alla som är i korgen går en vanlig liftutbildning.

Mer läsning: Liftutbildningsrådet

Måste man använda personlig fallskyddsutrustning i liftar?

Arbetsmiljöverket ställer krav att när liftar används skall en riskbedömning göras och arbetsförhållandena undersökas. Alla risker man finner skall sedan åtgärdas så att ohälsa och olyckor förebyggs. Att använda en fallskyddssele kan vara en åtgärd för att förhindra att man kastas ur korgen om den risken finns.

Arbetsmiljöveret ställer även krav att personlig fallskyddsutrustning alltid skall användas i korgen när det finns risk för påkörning av annan anordning eller fordon.

TA Utbildning rekommenderar

Vi rekommenderar alltid att man använder en kort lina (ca 1.5 meter) med en sele när man arbetar i bomliftar. Anledningen är att man kan slungas ur korgen om liften blir påkörd eller om man exempelvis kör ner i ett hål eller av en kant. Kraften i bommen kan bli för stor. Är korgen stor och operatören behöver flytta sig får operatören koppla loss sig och byta förankringspunkt i liften. Stora korgar har flera ställen som det är ok att koppla sig på.

Här är en demonstration på hur stora krafter det kan bli i en bom och vilken nytta en kort lina kan göra: Only dummies don’t wear harnesses

I saxliftar fyller inte selen och linan någon större funktion då operatören inte sannolikt kan kastas ur korgen. Riskbedömningen skall alltid avgöra.

Källor

Vad är det för skillnad på ett Yrkesbevis och ett Utbildningsbevis?

Utbildningsbevis är som det låter ett bevis på att man har gått en utbildning. För att få yrkesbevis på en maskintyp krävs det att man har 30 månaders erfarenhet samt en arbetsgivare som styrker detta genom ett arbetsgivarintyg. Ensamföretagare låter sin revisor skriva på intyget.

Arbetsgivaren skickar in ett arbetsgivarintyget till TYA så byts detta mot ett yrkesbevis. Förare som har mer än 30 månaders erfarenhet men inget utbildningsbevis kan avlägga ett kompetensprov hos oss och efter godkända prov erhålla yrkesbeviset direkt.

Yrkesbevis går bland annat att få på: Grävmaskiner, hjullastare , kranar och teleskoptruckar.

Här finns blanketter för arbetsgivarintyg: Arbetsgivarintyg och körtillstånd

Läs mer på TYA:s hemsida: TYA

Vad krävs för att få göra ett kompetensprov på en maskin?

Ett kompetensprov tar 2-3 dagar exempelvis för en grävmaskin. Det skall inte blandas ihop med en grundutbildning på grävmaskin som kan ta flera månader i vissa fall. Ett kompetensprov kräver erfarenhet från föraren. Personer som beställer kompetensprov skall ha 30 månaders erfarenhet av maskinen.

På ett kompetensprov får deltagaren visa upp sina kunskaper både teoretiskt och praktiskt. En kompetent och erfaren lärare håller i kompetensprovet och kommer givetvis att utbilda i vissa saker. Exempelvis går vi utförligt igenom:

 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning
 • Trafiklagstiftning
 • Maskinens konstruktion och stabilitiet
 • Körteknik, mm

Förare med mer än 30 månaders erfarenhet kan göra ett kompetensprov och erhålla ett yrkesbevis direkt. Förare med mindre erfarenhet kan gå utbildning, den varierar från 1-9 veckor beroende på erfarenhet. Lär mer om detta här Arbetsgivarintyg och körtillstånd

Gäller utbildningsbevisen i andra länder än Sverige?

Det finns ingen garanti att alla utbildningsbevis godtas hos alla arbetsgivare i alla länder. Länder har olika arbetsmiljölagstiftning och det finns massor med andra regler och lagar som måste uppfyllas. Vissa typer av arbetsgivare kan även ha olika interna regelverk. Enklast är att fråga det företag man skall arbeta för om utbildningsbeviset är godkänt.

Följande vet vi:

 • Heta Arbeten: Heta arbeten från Brandsskyddsföreningen gäller i Sverige, Norge, Finland och Danmark genom en överenskommelse.
 • TYA:s truckkort berättigar körtillstånd på vissa arbetsplatser i Norge.
 • Utbildningsbeviset för ställningsbyggnad 2-9 m gäller inte i Norge.

Kan man utbilda sig hos er som privatperson?

Det går alldeles utmärkt. Många väljer att ta sitt truckkort hos oss exempelvis för att öka chansen till ett nytt jobb. Det man måste tänka på är att moms tillkommer på alla priser.

Måste en fallskyddsutbildning innehålla praktik?

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på att personer som arbetar med personlig fallskyddsutrustning skall bland annat:

 • Vara väl förtrogna med arbetsmomentet
 • Vara informerade om vilka risker som kan finnas
 • Vara tillräckligt utbildade

Vi tycker att en fallskyddsutbildning skall innehålla praktiska moment som exempelvis evakuering av nödställd person. Alla våra schemalagda utbildningar är på 8 timmar och innehåller både teori och praktiska övningar.

Vi kan genomföra endast teoretiska utbildningar på 4 timmar om kunden önskar det. Att personalen har rätt kunskaper ansvarar alltid arbetsgivaren för.