Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen. Med vår utbildning i arbetsmiljö får du kunskap, medvetenhet och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vem är kursen för?

Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är inblandad i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad säger lagstiftningen?

AFS 2001:01 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”

5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Definition till 2 § Arbetsmiljöarbetet behöver bedrivas både under löpande drift och vid förändringar, exempelvis omorganisationer och nybyggnad och när nya arbets- och produktionsmetoder skall införas.

Dokumentation – utbildningsbevis

Efter genomförd arbetsmiljöutbildning får deltagare utbildningsbevis.

Ur kursinnehållet

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Uppgiftsfördelning
 • Metoder för riskbedömningar
 • Handlingsplaner för arbetsmiljön
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning
 • Företagshälsovård
 • Skyddsombudets roll

Ta ditt ansvar och säkra en god arbetsmiljö. Boka utbildning i systematiskt miljöarbete idag bland kommande kurser och gör det till en naturlig del av det dagliga arbetet. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad utbildning. Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.