EBR Kabelförläggning KJ 41

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som leder arbetet på eller i anslutning till arbetsplats med kabelförläggning ska ha genomgått utbildning och ska ha lämplig kunskap som ska styrkas genom uppvisande av utbildningsbevis från relevant EBR-utbildning. Vid arbeten som genomförs i anslutning till befintligt eldistributionsnät ska personen ha genomgått relevant utbildning i ESA. Detta ska kunna styrkas med utbildningsbevis. Samtliga maskinförare som deltar i maskinellt byggande och underhåll av elnät ska genomgå maskinförarkurs, EBR Maskinförarintyg.

Kursinnehåll

1.Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
2.EBR krav på kompetens
3.Arbetsmiljörisker vid kabelförläggning
4.Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
5.Kabelförläggning enligt EBR-rapport kabelförläggning max 145 kV (KJ41)
6.Egenkontroll
7.Schaktning i anslutning till befintlig kabel

Mål och syfte

Allmän förståelse för elnätets uppbyggnad.
Arbetsmetoder enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145 kV (KJ41).
Regler för kabelförläggning enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145 kV (KJ41).
Jordning enligt Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV (K25).
Resning kraftledningsstolpe.

Tid
1 dag. (För maskinförare tillkommer ca 2 timmar)