Säkra Lyft (2 dagar)

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få kännedom om lyftanordningar och att använda lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap och enligt kran- och byggbranschen sker fortfarande många tillbud och olyckor. Vi har därför valt att från hösten 2019 utöka vår utbildning kring ett säkrare arbetssystem för lastkopplare och signalmän.
Den tidigare teoretiska utbildningen om fyra timmar kommer att stärkas upp med praktiska moment och därför utökas till en total längd på två dagar.
Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vem är kursen för?

Utbildningen för lastkopplare & signalmän vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Vad säger lagstiftningen?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren. Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.

Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat

Efter genomförd utbildning för lastkopplare och signalmän får deltagarna certifikat. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och internationella standard SS-ISO 23 853:2006. TA utbildning är ackrediterad utbildare av Sveriges Byggindustrier (Bi).

Utbildningens målsättning i enlighet med SS-ISO 23 853:2006

  • att ge kunskap om kranar.
  • att ge kunskap om lastkopplingsutrustning.
  • lära ut säkra lastkopplingsmetoder.
  • lära ut signaleringsmetoder.
  • delge säker lastkopplingsteknik.
  • att ge kunskap gällande arbetsplanering, identifiering och kontrollprocedurer.

Kolla kommande kurser och boka utbildning för lastkopplare och signalmän! Kontakta oss för anpassade utbildningar.